Stanovy občanského sdružení

Boys Jordan Retro 4 White Black Bright Crimson, Jordan Retro 4 Bright Crimson boys jordan retro 4 white black bright crimson, jordan retro 4 bright crimson
 • Základní ustanovení

 • Názvem občanského sdružení je: Knowledge Applied (dále jen „sdružení“).

  Sídlem sdružení je Rooseveltova 510, Loket 357 33, Česká republika.

  Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.

  Sdružení je dobrovolnou neziskovou organizací sdružující členy na základě jejich společného zájmu, která je nezávislá na jakékoliv státní, politické, náboženské nebo jiné organizaci.

  Logem sdružení je graficky zpracovaná zkratka „KA“.

 • Cíl a činnost sdružení

 • Sdružení bylo založeno za účelem rozvoje a podpory aktivit člověka v oblasti duševní, duchovní a fyzické, jakož i v oblasti ochrany životního prostředí, s cílem aplikovat poznání v každodenním životě.

  Hlavní činností sdružení je vytvořit prostředí umožňující:

  • vzdělávání,
  • užívání věcí, včetně obydlí, vyrobených z přírodních materiálů,
  • vyvážené stravování na základě ekologicky vypěstovaných plodin,
  • využívání přírodních zdrojů energie a ekologických způsobů hospodaření s domácím odpadem,
  • organizování vzdělávacích řemeslných dílen,
  • mentální a fyzická cvičení
  • charitativní činnost,
  • organizování kurzů, pobytů, sportovních akcí, tématických diskuzních fór, jakož i besed a přednášek.

   

 • Členství

 • Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s cílem sdružení a jeho stanovami. Členství je dobrovolné. Nikomu nemůže být upřeno právo požádat o členství nebo být nucen ke členství proti své vůli.

  Členství vzniká dnem, kdy byl uchazeč o členství na základě své žádosti přijat za člena rozhodnutím Rady. Členství zaniká mimo jiné:

  • vystoupením člena písemným oznámením Radě,
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena v případě jeho dlouhodobého nezájmu o činnost občanského sdružení nebo v případě jeho chování, které se neslučuje s cíli sdružení nebo jeho stanovami,
  • zánikem sdružení.

   

 • Práva a povinnosti členů sdružení

 • Každý člen má právo:

  • účastnit se a podílet se na činnosti sdružení,
  • účastnit se členské schůze a voleb do orgánů sdružení,
  • obracet se na orgány sdružení s žádostmi, stížnostmi, podněty a návrhy týkajícími se činnosti sdružení.

   

  Každý člen má povinnost:

  • jednat v souladu se stanovami,
  • aktivně se účastnit chodu sdružení a dle svých možností přispívat k činnosti a plnění cílů sdružení,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
  • platit členské příspěvky, rozhodne-li o jejich vybírání členská schůze.

   

 • Orgány sdružení

 • Orgány sdružení jsou:

  • členská schůze,
  • předseda,
  • rada,
  • interní auditor.

   

 • Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.

  Členskou schůzi svolává předseda nejméně jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je považována za svolanou, rozešle-li předseda nebo osoba jím pověřená pozvánky všem členům sdružení elektronickou poštou nebo zveřejní-li takovou pozvánku na oficiálních webových stránkách sdružení.

  Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí členské schůze jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Umožňují-li to technické podmínky a není-li pořizován notářský zápis, může se zasedání členské schůze konat prostřednictvím telefonního nebo elektronického komunikačního zařízení.

  Členská schůze zejména:

  • rozhoduje o doplnění a změnách stanov sdružení,
  • rozhoduje o jmenování a odvolání předsedy, členů Rady a interního auditora,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti sdružení,
  • schvaluje zprávu o výsledcích kontrolní činnosti předkládanou interním auditorem,
  • rozhoduje o vybírání a výši členského příspěvku,
  • rozhoduje o zrušení členství,
  • rozhoduje o zrušení sdružení.

   

  Členská schůze může delegovat rozhodování o jakékoliv otázce na Radu. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání během dvou měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze přebírá její pravomoc Rada.

  Předseda má právo veta vůči všem rozhodnutím členské schůze, kromě rozhodnutí o jeho jmenování či odvolání.

  Člen sdružení se zúčastňuje zasedání členské schůze osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Hlasovací právo členů je rovné. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.

  Zasedání členské schůze jsou přístupná veřejnosti. Ze zasedání členské schůze vypracuje osoba pověřená Radou zápis, který je uchováván v archivech sdružení a je přístupný veřejnosti. Na žádost člena sdružení bude požadovaný zápis zpřístupněn na oficiálních webových stránkách sdružení.

  Zápis ze zasedání členské schůze podepíší všichni přítomní členové. Koná-li se zasedání prostřednictvím telefonního nebo elektronického komunikačního zařízení, je za podpis považováno potvrzení o účasti na zasedání zaslané prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.

 • Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem sdružení a dohlíží nad naplňováním cíle sdružení. Rozhoduje samostatně o běžných provozních otázkách, přičemž Rada může rozhodnutím tyto otázky přesněji vymezit.

  Předseda je současně členem Rady. Prvním předsedou je osoba určená v závěrečných ustanoveních stanov, přičemž dalšího předsedu jmenuje členská schůze z řad členů sdružení.

  Funkční období předsedy trvá až do jeho odvolání členskou schůzí.

 • Rada

 • Výkonným orgánem sdružení je Rada, která za své činnosti odpovídá členské schůzi a je povinna plnit usnesení členské schůze.

  Rada je tříčlenná a tvoří ji předseda a dva členové. První dva členové Rady jsou určeni v závěrečných ustanoveních stanov, přičemž další členy Rady jmenuje členská schůze z řad členů sdružení. Funkční období člena Rady trvá až do jeho odvolání členskou schůzí. Člen Rady, včetně předsedy, oznamuje své případné odstoupení Radě.

  Rada je usnášeníschopná, jsou-li jejího zasedání přítomni předseda a alespoň jeden člen Rady. K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlasu předsedy a alespoň jednoho člena Rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

  Rada rozhoduje o všech věcech, které nespadají do působnosti členské schůze, jakož i o věcech, které na ni delegovala členská schůze. Rada zejména:

  • spravuje majetek sdružení,
  • koordinuje činnost sdružení,
  • rozhoduje o podmínkách a způsobu provádění činností uvedených v článku II výše, včetně výstavby ubytovacích, vzdělávacích, pracovních a jiných zařízení,
  • rozhoduje o cenách za případné zpoplatněné aktivity sdružení,
  • rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
  • rozhoduje o přijímání zaměstnanců a podmínkách jejich pracovních závazků,
  • rozhoduje o uzavírání a podmínkách jiných než zaměstnaneckých smluv,
  • rozhoduje o určení a podmínkách činnosti funkcionářů, stanoví jejich úkoly a kontroluje jejich plnění,
  • zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze a předkládá jí výroční zprávu o činnosti sdružení.

   

  Za zasedání Rady, na němž mohou být přijímána rozhodnutí Rady, se považuje setkání prostřednictvím telefonního nebo elektronického komunikačního zařízení. O každém zasedání Rady je pořízen zápis podepsaný alespoň jedním členem Rady.

 • Interní auditor

 • Interní auditor je fyzická osoba, která vykonává funkci kontrolního orgánu sdružení. Ze své činnosti je odpovědný Radě. Interním auditorem je člen sdružení a nesmí jím být člen Rady. Funkční období interního auditora trvá až do jeho odvolání členskou schůzí.

  Interní auditor vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a navrhuje řešení. Kontrolu provádí jednou za rok a předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.

 • Funkcionáři sdružení

 • Dle potřeby může Rada z fyzických osob, které jsou členy sdružení, určit funkcionáře, jako je hospodář nebo tajemník. Jedna fyzická osoba může vykonávat obě tyto funkce najednou, případně několik osob může vykonávat jen jednu funkci. Úkoly funkcionářů může zastávat také člen Rady.

  Hospodář zejména odpovídá za řádné vedení účetnictví, zpracovává a podává daňová přiznání. Dále zpracovává výroční zprávy o činnosti sdružení, včetně rozpočtů sdružení, poskytuje veškerou potřebnou podporu internímu auditorovi a shromažďuje dokumentaci pro účely grantů a dotací. V rámci svých činností hospodář případně spolupracuje s externími odborníky.

  Tajemník zejména vede archiv sdružení, odpovídá za řádné vyhotovení zápisů z členských schůzí a schůzí Rady a za řádné vedení členské evidence. Tajemník také archivuje korespondenci sdružení.

 • Zásady hospodaření

 • Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti směřující k naplnění cíle sdružení.

  Příjmy sdružení tvoří zejména příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z hlavní činností, pro které bylo sdružení založeno. Příjmy z případné vedlejší činnosti jsou výlučně zdrojem příjmů sloužících k zabezpečování hlavní činnosti sdružení.

  Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.

  Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Peněžní prostředky sdružení, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účet zřízený za tímto účelem.

  Sdružení sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu, která je, rozhodne-li tak Rada, ověřena auditorem. Výroční zprávy jsou uchovávány v archivech sdružení a zveřejňovány na oficiálních webových stránkách sdružení.

  Sdružení podporuje vznik a činnost jiných sdružení a organizací s obdobným předmětem činnosti. Věrohodnost uvedených organizací a jejich orgánů, jakož i řádné použití případných darovaných prostředků musí být předem náležitě zajištěny, zejména prostřednictvím písemných záruk a prohlášení.

 • Jednání jménem sdružení

 • Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda. Při podepisování jménem sdružení se k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení (případně k vytištěné nebo napsané zkratce KA) připojí rukou psaný podpis.

  Předseda může udělit plnou moc k zastupování jiné osobě.

 • Zánik sdružení

 • O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje členská schůze. Rozhodne-li členská schůze o zániku sdružení tak, že současně určí právního nástupce sdružení, přecházejí veškerá práva a závazky a veškerý majetek na určeného právního nástupce, který s tímto přechodem souhlasí, ke dni uvedeném v rozhodnutí členské schůze.

  V případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje Rada likvidátora sdružení, který vypořádá závazky sdružení. Po vypořádání všech závazků sdružení bude se zbývajícím majetkem naloženo v souladu s rozhodnutím členské schůze.

 • Závěrečná ustanovení

 • Předsedou sdružení je Alexandr Hendruk, nar. 31. 5. 1968, bytem Plovdivská 3, Praha 143 00, Česká republika; členy Rady jsou Miroslav Černý, nar. 19. 7. 1965, bytem Boženy Němcové 425/4, Karlovy Vary 360 01, Česká republika a Libor Drábek, nar. 18. 4. 1973, bytem Plovdivská 3, Praha 143 00, Česká republika.

  Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze rozhodnutím členské schůze. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

  Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na orgány veřejné moci peticemi, žádostmi a dotazy.

  Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 29. srpna 2011.

Stanovy občanského sdružení Knowledge Applied jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf