Stanovy občanského sdružení

 • Základní ustanovení

 • Názvem ob?anského sdružení je: Knowledge Applied (dále jen „sdružení“).

  Nike Air Force 1 Black White Tick,nike Air Force 1 White Black Tick,fsr Lichee Pattern Seat Strap Design ️ Nike Air Force 1 07 Lv8 Utility Pack Air Force One Classic All-match Skate Shoes Black And White Small Tick Nike Air Force 1 Black White Tick,nike Air Force 1 White Black Tick,fsr Lichee Pattern Seat Strap Design ️ Nike Air Force 1 07 Lv8 Utility Pack Air Force One Classic All-match Skate Shoes Black And White Small Tick

  Sídlem sdružení je Rooseveltova 510, Loket 357 33, ?eská republika.

  Sdružení je ob?anské sdružení založené podle zákona ?. 83/1990 Sb., o sdružování ob?an?, v platném zn?ní. Je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.

  Sdružení je dobrovolnou neziskovou organizací sdružující ?leny na základ? jejich spole?ného zájmu, která je nezávislá na jakékoliv státní, politické, náboženské nebo jiné organizaci.

  Logem sdružení je graficky zpracovaná zkratka „KA“.

 • Cíl a ?innost sdružení

 • Sdružení bylo založeno za ú?elem rozvoje a podpory aktivit ?lov?ka v oblasti duševní, duchovní a fyzické, jakož i v oblasti ochrany životního prost?edí, s cílem aplikovat poznání v každodenním život?.

  Hlavní ?inností sdružení je vytvo?it prost?edí umož?ující:

  • vzd?lávání,
  • užívání v?cí, v?etn? obydlí, vyrobených z p?írodních materiál?,
  • vyvážené stravování na základ? ekologicky vyp?stovaných plodin,
  • využívání p?írodních zdroj? energie a ekologických zp?sob? hospoda?ení s domácím odpadem,
  • organizování vzd?lávacích ?emeslných dílen,
  • mentální a fyzická cvi?ení
  • charitativní ?innost,
  • organizování kurz?, pobyt?, sportovních akcí, tématických diskuzních fór, jakož i besed a p?ednášek.

   

 • ?lenství

 • ?lenem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s cílem sdružení a jeho stanovami. ?lenství je dobrovolné. Nikomu nem?že být up?eno právo požádat o ?lenství nebo být nucen ke ?lenství proti své v?li.

  ?lenství vzniká dnem, kdy byl uchaze? o ?lenství na základ? své žádosti p?ijat za ?lena rozhodnutím Rady. ?lenství zaniká mimo jiné:

  • vystoupením ?lena písemným oznámením Rad?,
  • rozhodnutím ?lenské sch?ze o vylou?ení ?lena v p?ípad? jeho dlouhodobého nezájmu o ?innost ob?anského sdružení nebo v p?ípad? jeho chování, které se neslu?uje s cíli sdružení nebo jeho stanovami,
  • zánikem sdružení.

   

 • Práva a povinnosti ?len? sdružení

 • Každý ?len má právo:

  • ú?astnit se a podílet se na ?innosti sdružení,
  • ú?astnit se ?lenské sch?ze a voleb do orgán? sdružení,
  • obracet se na orgány sdružení s žádostmi, stížnostmi, podn?ty a návrhy týkajícími se ?innosti sdružení.

   

  Každý ?len má povinnost:

  • jednat v souladu se stanovami,
  • aktivn? se ú?astnit chodu sdružení a dle svých možností p?ispívat k ?innosti a pln?ní cíl? sdružení,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
  • platit ?lenské p?ísp?vky, rozhodne-li o jejich vybírání ?lenská sch?ze.

   

 • Orgány sdružení

 • Orgány sdružení jsou:

  • ?lenská sch?ze,
  • p?edseda,
  • rada,
  • interní auditor.

   

 • ?lenská sch?ze

 • Nejvyšším orgánem sdružení je ?lenská sch?ze. ?lenskou sch?zi tvo?í všichni ?lenové sdružení.

  ?lenskou sch?zi svolává p?edseda nejmén? jednou ro?n?. P?edseda svolá ?lenskou sch?zi vždy, když o to požádá jedna t?etina ?len? sdružení. ?lenská sch?ze je považována za svolanou, rozešle-li p?edseda nebo osoba jím pov??ená pozvánky všem ?len?m sdružení elektronickou poštou nebo zve?ejní-li takovou pozvánku na oficiálních webových stránkách sdružení.

  ?lenská sch?ze je usnášeníschopná, je-li p?ítomna nadpolovi?ní v?tšina všech ?len?. Rozhodnutí ?lenské sch?ze jsou p?ijímána dvout?etinovou v?tšinou p?ítomných ?len?. Umož?ují-li to technické podmínky a není-li po?izován notá?ský zápis, m?že se zasedání ?lenské sch?ze konat prost?ednictvím telefonního nebo elektronického komunika?ního za?ízení.

  ?lenská sch?ze zejména:

  • rozhoduje o dopln?ní a zm?nách stanov sdružení,
  • rozhoduje o jmenování a odvolání p?edsedy, ?len? Rady a interního auditora,
  • schvaluje výro?ní zprávu o ?innosti sdružení,
  • schvaluje zprávu o výsledcích kontrolní ?innosti p?edkládanou interním auditorem,
  • rozhoduje o vybírání a výši ?lenského p?ísp?vku,
  • rozhoduje o zrušení ?lenství,
  • rozhoduje o zrušení sdružení.

   

  ?lenská sch?ze m?že delegovat rozhodování o jakékoliv otázce na Radu. Jestliže se p?es opakované nejmén? dvojí svolání b?hem dvou m?síc? nesejde usnášeníschopná ?lenská sch?ze p?ebírá její pravomoc Rada.

  P?edseda má právo veta v??i všem rozhodnutím ?lenské sch?ze, krom? rozhodnutí o jeho jmenování ?i odvolání.

  ?len sdružení se zú?ast?uje zasedání ?lenské sch?ze osobn? anebo v zastoupení zmocn?ncem na základ? písemné plné moci. Hlasovací právo ?len? je rovné. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemn? pov??ený jejím statutárním orgánem, který toto pov??ení musí p?edložit.

  Zasedání ?lenské sch?ze jsou p?ístupná ve?ejnosti. Ze zasedání ?lenské sch?ze vypracuje osoba pov??ená Radou zápis, který je uchováván v archivech sdružení a je p?ístupný ve?ejnosti. Na žádost ?lena sdružení bude požadovaný zápis zp?ístupn?n na oficiálních webových stránkách sdružení.

  Zápis ze zasedání ?lenské sch?ze podepíší všichni p?ítomní ?lenové. Koná-li se zasedání prost?ednictvím telefonního nebo elektronického komunika?ního za?ízení, je za podpis považováno potvrzení o ú?asti na zasedání zaslané prost?ednictvím elektronického komunika?ního za?ízení.

 • P?edseda

 • P?edseda je statutárním orgánem sdružení a dohlíží nad napl?ováním cíle sdružení. Rozhoduje samostatn? o b?žných provozních otázkách, p?i?emž Rada m?že rozhodnutím tyto otázky p?esn?ji vymezit.

  P?edseda je sou?asn? ?lenem Rady. Prvním p?edsedou je osoba ur?ená v záv?re?ných ustanoveních stanov, p?i?emž dalšího p?edsedu jmenuje ?lenská sch?ze z ?ad ?len? sdružení.

  Funk?ní období p?edsedy trvá až do jeho odvolání ?lenskou sch?zí.

 • Rada

 • Výkonným orgánem sdružení je Rada, která za své ?innosti odpovídá ?lenské sch?zi a je povinna plnit usnesení ?lenské sch?ze.

  Rada je t?í?lenná a tvo?í ji p?edseda a dva ?lenové. První dva ?lenové Rady jsou ur?eni v záv?re?ných ustanoveních stanov, p?i?emž další ?leny Rady jmenuje ?lenská sch?ze z ?ad ?len? sdružení. Funk?ní období ?lena Rady trvá až do jeho odvolání ?lenskou sch?zí. ?len Rady, v?etn? p?edsedy, oznamuje své p?ípadné odstoupení Rad?.

  Rada je usnášeníschopná, jsou-li jejího zasedání p?ítomni p?edseda a alespo? jeden ?len Rady. K p?ijetí rozhodnutí Rady je t?eba souhlasu p?edsedy a alespo? jednoho ?lena Rady. P?i rovnosti hlas? rozhoduje hlas p?edsedy.

  Rada rozhoduje o všech v?cech, které nespadají do p?sobnosti ?lenské sch?ze, jakož i o v?cech, které na ni delegovala ?lenská sch?ze. Rada zejména:

  • spravuje majetek sdružení,
  • koordinuje ?innost sdružení,
  • rozhoduje o podmínkách a zp?sobu provád?ní ?inností uvedených v ?lánku II výše, v?etn? výstavby ubytovacích, vzd?lávacích, pracovních a jiných za?ízení,
  • rozhoduje o cenách za p?ípadné zpoplatn?né aktivity sdružení,
  • rozhoduje o p?ijetí za ?lena sdružení,
  • rozhoduje o p?ijímání zam?stnanc? a podmínkách jejich pracovních závazk?,
  • rozhoduje o uzavírání a podmínkách jiných než zam?stnaneckých smluv,
  • rozhoduje o ur?ení a podmínkách ?innosti funkcioná??, stanoví jejich úkoly a kontroluje jejich pln?ní,
  • zpracovává podklady pro rozhodování ?lenské sch?ze a p?edkládá jí výro?ní zprávu o ?innosti sdružení.

   

  Za zasedání Rady, na n?mž mohou být p?ijímána rozhodnutí Rady, se považuje setkání prost?ednictvím telefonního nebo elektronického komunika?ního za?ízení. O každém zasedání Rady je po?ízen zápis podepsaný alespo? jedním ?lenem Rady.

 • Interní auditor

 • Interní auditor je fyzická osoba, která vykonává funkci kontrolního orgánu sdružení. Ze své ?innosti je odpov?dný Rad?. Interním auditorem je ?len sdružení a nesmí jím být ?len Rady. Funk?ní období interního auditora trvá až do jeho odvolání ?lenskou sch?zí.

  Interní auditor vykonává dohled nad hospoda?ením sdružení, upozor?uje Radu na zjišt?né nedostatky a navrhuje ?ešení. Kontrolu provádí jednou za rok a p?edkládá ?lenské sch?zi ke schválení zprávu o výsledcích kontrolní ?innosti.

 • Funkcioná?i sdružení

 • Dle pot?eby m?že Rada z fyzických osob, které jsou ?leny sdružení, ur?it funkcioná?e, jako je hospodá? nebo tajemník. Jedna fyzická osoba m?že vykonávat ob? tyto funkce najednou, p?ípadn? n?kolik osob m?že vykonávat jen jednu funkci. Úkoly funkcioná?? m?že zastávat také ?len Rady.

  Hospodá? zejména odpovídá za ?ádné vedení ú?etnictví, zpracovává a podává da?ová p?iznání. Dále zpracovává výro?ní zprávy o ?innosti sdružení, v?etn? rozpo?t? sdružení, poskytuje veškerou pot?ebnou podporu internímu auditorovi a shromaž?uje dokumentaci pro ú?ely grant? a dotací. V rámci svých ?inností hospodá? p?ípadn? spolupracuje s externími odborníky.

  Tajemník zejména vede archiv sdružení, odpovídá za ?ádné vyhotovení zápis? z ?lenských sch?zí a sch?zí Rady a za ?ádné vedení ?lenské evidence. Tajemník také archivuje korespondenci sdružení.

 • Zásady hospoda?ení

 • Prost?edky sdružení slouží k rozvoji ?innosti sm??ující k napln?ní cíle sdružení.

  P?íjmy sdružení tvo?í zejména p?ísp?vky, dary, dotace, granty a p?íjmy z hlavní ?inností, pro které bylo sdružení založeno. P?íjmy z p?ípadné vedlejší ?innosti jsou výlu?n? zdrojem p?íjm? sloužících k zabezpe?ování hlavní ?innosti sdružení.

  P?i svém hospoda?ení je sdružení povinno se ?ídit obecn? závaznými právními p?edpisy a t?mito stanovami. Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.

  Sdružení vede ú?etnictví v souladu s platnými právními p?edpisy. Pen?žní prost?edky sdružení, krom? provozní hotovosti, se ukládají do pen?žního ústavu na ú?et z?ízený za tímto ú?elem.

  Sdružení sestavuje a zve?ej?uje výro?ní zprávu, která je, rozhodne-li tak Rada, ov??ena auditorem. Výro?ní zprávy jsou uchovávány v archivech sdružení a zve?ej?ovány na oficiálních webových stránkách sdružení.

  Sdružení podporuje vznik a ?innost jiných sdružení a organizací s obdobným p?edm?tem ?innosti. V?rohodnost uvedených organizací a jejich orgán?, jakož i ?ádné použití p?ípadných darovaných prost?edk? musí být p?edem náležit? zajišt?ny, zejména prost?ednictvím písemných záruk a prohlášení.

 • Jednání jménem sdružení

 • Jménem sdružení je oprávn?n jednat p?edseda. P?i podepisování jménem sdružení se k vytišt?nému nebo napsanému názvu sdružení (p?ípadn? k vytišt?né nebo napsané zkratce KA) p?ipojí rukou psaný podpis.

  P?edseda m?že ud?lit plnou moc k zastupování jiné osob?.

 • Zánik sdružení

 • O dobrovolném rozpušt?ní nebo slou?ení s jiným sdružením rozhoduje ?lenská sch?ze. Rozhodne-li ?lenská sch?ze o zániku sdružení tak, že sou?asn? ur?í právního nástupce sdružení, p?echázejí veškerá práva a závazky a veškerý majetek na ur?eného právního nástupce, který s tímto p?echodem souhlasí, ke dni uvedeném v rozhodnutí ?lenské sch?ze.

  V p?ípad? zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje Rada likvidátora sdružení, který vypo?ádá závazky sdružení. Po vypo?ádání všech závazk? sdružení bude se zbývajícím majetkem naloženo v souladu s rozhodnutím ?lenské sch?ze.

 • Záv?re?ná ustanovení

 • P?edsedou sdružení je Alexandr Hendruk, nar. 31. 5. 1968, bytem Plovdivská 3, Praha 143 00, ?eská republika; ?leny Rady jsou Miroslav ?erný, nar. 19. 7. 1965, bytem Boženy N?mcové 425/4, Karlovy Vary 360 01, ?eská republika a Libor Drábek, nar. 18. 4. 1973, bytem Plovdivská 3, Praha 143 00, ?eská republika.

  Tyto stanovy lze dopl?ovat ?i m?nit pouze rozhodnutím ?lenské sch?ze. Práva a povinnosti stanovami výslovn? neupravené se ?ídí p?íslušnými právními p?edpisy. Tyto stanovy nabývají ú?innosti dnem registrace sdružení.

  Sdružení má právo se v souladu s cíli své ?innosti obracet na orgány ve?ejné moci peticemi, žádostmi a dotazy.

  Tyto stanovy byly schváleny p?ípravným výborem dne 29. srpna 2011.

   

  Bblunanlinv all this shit is manufactured in China anyway. so it's dirt cheap over there

Stanovy ob?anského sdružení Knowledge Applied jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf