Vítejte!

Wildenava, sídlo Knowledge Applied

Knowledge Applied chápe v?d?ní jako vhodný a ú?inný nástroj k vedení svobodného, š?astného a harmonického života.

Posláním Knowledge Applied je v?d?ní jak pln? rozvíjet, tak aktivn? uplat?ovat a sdílet.

S úrovní v?d?ní ?i poznání Knowledge Applied uznává p?íslušnou míru odpov?dnosti za bd?lý p?ístup k životu.

Knowledge Applied poskytuje prostor, p?ipravuje podmínky a program k osvojení a uplat?ování takového p?ístupu v b?žném denním život?.

 

I want the cactus jack jordan 6 but I don't have enough money or I am scared to drop 600 on sneakers so I've been debating on getting fakes