Hospodaření

Hospoda?ení ob?anského sdružení

Prost?edky sdružení slouží k rozvoji ?innosti sm??ující k napln?ní cíle sdružení.

P?íjmy sdružení tvo?í zejména p?ísp?vky, dary, dotace, granty a p?íjmy z hlavní ?inností, pro které bylo sdružení založeno.